fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Usługodawców jak i uczestników szkoleń jest realizacja umowy pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą i uczestnikiem szkolenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w celach związanych z korzystaniem z usług w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminem, oraz w celu zbierania przez Usługodawcę i Audytora ogólnych informacji demograficznych na temat Usługobiorców i Użytkowników korzystających z usług.
 2. Administratorem danych osobowych Usługobiorców i Użytkowników jest New Generation Services Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowa 20 B, 10-417 Olsztyn.
 3. Odbiorcami – korzystającymi z danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę są Audytor, dostawcy systemów informatycznych, usług IT oraz podmioty prowadzące obsługę księgową, na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania i korzystania z danych osobowych.
 4. Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Usługodawca może przetwarzać bez zgody Usługobiorcy i Użytkownika jego dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania Umowy, realizacji usługi, komunikacji związanej z realizacją usługi, odnowieniem Umowy, a w szczególności:
  1. nazwisko i imię Usługobiorcy,
  2. nazwisko i imię Użytkownika,
  3. adres do korespondencji Usługobiorcy,
  4. adresy elektroniczne Usługobiorcy i Użytkowników,
  5. dane dotyczące działalności gospodarczej Usługobiorcy.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usługi.
 7. Usługodawca może bez zgody Usługobiorcy i Użytkowników przetwarzać inne dane niż powyższe, jeżeli są niezbędne ze względu na właściwość usługi lub sposób jej realizacji i rozliczenia. Dane te będą oznaczone jako niezbędne do wykonania umowy.
 8. Po zakończeniu korzystania z usług przez Usługobiorcę i Użytkowników, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, za wyjątkiem tych danych, które są:
  1. niezbędne do rozliczenia i komunikacji z Usługobiorcą oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usług w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie,
  2. niezbędne do celów reklamy, promocji, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców i Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę i Audytora, za zgodą Usługobiorcy i Użytkowników,
  3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Certyfikatu i nieuprawnionego oznaczenia Salonu Usługobiorcy, wg zasad opisanych w niniejszym Regulaminie,
  4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub Umowy.
 9. Na zasadach określonych w RODO Usługobiorcy i Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  1. prawo żądania od administratora dostępu do treści danych osobowych, ich modyfikacji, sprostowania oraz usunięcia,
  2. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych osobowych,
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. przetwarzania danych osobowych,
  5. Usługobiorca i Użytkownik mają także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
 10. Usługobiorca i Użytkownik mogą realizować prawa wskazane w ust. 9 powyżej poprzez pocztę elektroniczną lub tradycyjną na następujący adres:
  1. adres korespondencyjny: New Generation Services Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowa 20 B, 10-417
  2. lub adres e-mail: daneosobowe@newgsgroup.com.