fbpx

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
W RAMACH PROGRAMU

Certyfikacji Bezpieczeństwa Epidemicznego „Bezpieczny Punkt”
dla mikro i małych przedsiębiorstw
Wersja 2.0 z dnia 03.12.2020

§1
ZAKRES REGULAMINU I STOSOWANE DEFINICJE

 1. Niniejszy Regulamin, określa:
  1. warunki udziału w programie „Bezpieczny Punkt” – Programie Certyfikacji Bezpieczeństwa Epidemicznego dla mikro i małych przedsiębiorstw”,
  2. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  3. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  4. warunki zawierania i rozwiązywania umów z Usługobiorcami,
  5. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  1. Usługodawcy – oznacza to New Generation Services Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowa 20 B, 10-417 Olsztyn wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000506126, NIP 7393867112, REGON 281583920,
  2. Audytorze – oznacza to Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000506126, NIP 7393867112, REGON 281583920,
  3. Usługobiorcy – należy przez to rozumieć korzystających z usługi o jakiej mowa w niniejszym Regulaminie mikro i małych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą lub osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej wpisanymi do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  4. Klient – oznacza Usługobiorcę, który zarejestrował konto w systemie informatycznym udostępnionym przez Usługodawcę na stronie https://bezpieczny-punkt.pl/ w celu skorzystania z usług Usługodawcy,
  5. Użytkownik – oznacza osobę wskazaną przez Klienta celem odbycia szkolenia online, o którym mowa w 5 ust. 2 Regulaminu, Użytkownicy posiadają konta na platformie szkoleniowej zintegrowanej ze stroną https://bezpieczny-punkt.pl/ zarejestrowane przez Usługobiorcę,
  6. Program – oznacza projekt certyfikacji dla mikro i małych przedsiębiorców pod nazwą „Bezpieczny Punkt” w powiązaniu z obowiązkowym uczestnictwem pracowników i współpracowników Salonów Kosmetycznych i Fryzjerskich uczestniczących w Programie w szkoleniach online w zakresie przyjętych w Programie wymagań i dobrych praktyk, wskazanych w aktualnej check-liście na stronie https://bezpieczny-punkt.pl/.
  7. Check-lista – oznacza zbiór wymagań i dobrych praktyk Programu wskazanych na stronie https://bezpieczny-punkt.pl/, których wdrożenie i stosowanie jest warunkiem uzyskania Certyfikatu pod warunkiem pozytywnego wyniku audytu.

§2
GŁÓWNE CELE I ZASADY PROGRAMU

 1. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne.
 2. Usługodawca w ramach programu świadczy na rzecz Usługobiorcy usługę szkoleń on-line oraz certyfikacji wdrożenia dobrych praktyk bezpieczeństwa epidemicznego na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności na podstawie zestawu wymagań i dobrych praktyk zawartych w check-liście Programu, przygotowanych na podstawie wymagań prawnych, wytycznych sanitarnych oraz dobrych praktyk i rekomendacji mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.
 3. Usługobiorca ma możliwość w każdym czasie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który dostępny jest na stronie https://bezpieczny-punkt.pl. Akceptacja Regulaminu w trakcie korzystania z Usługi po utworzeniu konta Klienta, o którym mowa w § 4 Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie Usługi w ramach programu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 4. Celem Programu jest zaznajomienie Usługobiorcy oraz osób z nim współpracujących z wymaganiami prawnymi, dobrymi praktykami, wytycznymi i rekomendacjami o których mowa w ust. 1, zebranymi w ramach check-listy wymagań i dobrych praktyk przyjętych do oceny w ramach Programu, weryfikacja stanu rzeczywistego w przedsiębiorstwie Usługobiorcy na drodze próbkowania w trakcie audytu oraz potwierdzenie spełnienia na zgodność z check-listą wymagań Programu, a następnie w razie pozytywnego wyniku audytu przeprowadzonego przez Audytora wydanie certyfikatu na rzecz Usługobiorcy. Certyfikat ważny jest 12 miesięcy od daty wydania Certyfikatu. Program ma na celu zwiększenie świadomości i bezpieczeństwa Personelu i Klientów, zwiększenie zaufania Klientów do jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wsparcie branży w powrocie do poziomu biznesu – sprzed Covid-19. Stosowanie wskazanych w Programie wymagań i wytycznych, uczestnictwo w szkoleniu on-line oraz uzyskanie Certyfikatu nie gwarantuje eliminacji zagrożenia Covid-19. Funkcjonowanie salonów w zgodzie z wymaganiami i wytycznymi Programu ma przyczynić się do wzrostu świadomości oraz systematycznego stosowania praktyk higienicznych i organizacyjnych a tym samym ograniczać ryzyko w Salonach Kosmetycznych i Fryzjerskich uczestniczących w Programie.
 5. Certyfikat „Bezpieczny Punkt” oznacza pozytywne zweryfikowanie na moment audytu wdrożenia wymagań i dobrych praktyk zebranych w ramach check-listy obowiązującej w ramach Programu. Audyt w Salonie jest prowadzony metodą próbkowania. Audyt może być prowadzony w siedzibie Salonu przez osobę z ramienia firmy Audytora jak również w trybie zdalnym dzięki wykorzystaniu możliwości komunikacji zdalnej audio i video.

§3
WARUNKI SKORZYSTANIA Z USŁUG OBJĘTYCH PROGRAMEM

 1. Warunkiem skorzystania z usług jest akceptacja niniejszego Regulaminu, rejestracja konta Klienta oraz uiszczenie należnej opłaty zgodnie 4 Regulaminu.
 2. Rejestracja Usługobiorcy skutkuje utworzeniem jego indywidualnego konta.
 3. W ramach procesu rejestracji Usługobiorca zobowiązany jest do:
  1. podania danych wymaganych przez Usługodawcę, a koniecznych do realizacji usługi,
  2. potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem oraz mającymi zastosowanie wymaganiami i dobrymi praktykami przyjętymi do oceny w ramach Programu, skatalogowanymi w check-liście,
  3. dokonania płatności związanych z usługą.
 4. W przypadku podania przez Usługobiorcę jego nieprawdziwych lub niepełnych danych wskazanych w ust. 2 lit. a powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo zablokowania możliwości korzystania z Usług przez Usługobiorcę.
 5. W przypadku zmiany danych Usługobiorcy wskazanych w toku rejestracji, Usługobiorca zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji. W szczególności dotyczy to miejsca prowadzonej działalności oraz ilości pracowników i współpracowników którzy w myśl zasad Programu powinni uczestniczyć w obowiązkowym szkoleniu on-line i uzyskać certyfikat ze szkolenia po zaliczeniu testu sprawdzającego po szkoleniu on-line.
 6. Dane wskazane w ust. 2 lit. a powyżej, jak również dane o których mowa w § 5, mogą być udostępniane Audytorowi oraz innym podmiotom współpracującym z Usługodawcą, wyłącznie w celu realizacji Usługi.
 7. Zgłoszenia do uczestnictwa w Programie można dokonać za pośrednictwem strony internetowej https://bezpieczny-punkt.pl/.
 8. W celu prawidłowego korzystania z systemu informatycznego udostępnionego przez Usługodawcę wymagana jest:
  1. CPU: 2 GHz dual-core procesor lub lepszy (4-core zalecany),
  2. Pamięć: 2 GB RAM (4 GB zalecane),
  3. System operacyjny Windows 8 (Windows 10 zalecany), Mac OS 10.13 (najnowsza wersja zalecana), Linux, Chrome OS,
  4. Przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari w najnowszych wersjach,
  5. Łącze internetowe: min. 2Mbps w dwóch kierunkach.

§4
PŁATNOŚCI I ZASADY ZGŁASZANIA SALONÓW DO PROGRAMU

 1. Usługobiorca jest obciążany opłatą za korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu w wysokości:
  1. 105,00 zł netto za osobę przy zakupie pakietu dla minimum 5 osób dla jednej lokalizacji,
  2. 99,75 zł netto za osobę po zastosowaniu rabatu 5% na całość zamówienia, przy zakupie pakietu dla minimum 10 osób dla dwóch lokalizacji należących do jednego Usługobiorcy,
  3. 99,75 zł netto za osobę po zastosowaniu rabatu 5% na całość zamówienia, przy zakupie pakietu dla minimum 15 osób dla trzech lokalizacji należących do jednego Usługobiorcy,
  4. W przypadku zakupu usługi dla czterech lub więcej lokalizacji należących do jednego Usługobiorcy, Usługodawca dokona indywidualnej wyceny usługi.
  5. Usługodawca nie przewiduje mniejszego zakupu niż dla 5 osób dla jednej lokalizacji.
  6. Usługodawca przewiduje możliwość wprowadzania kodów rabatowych dostępnych w ramach poszczególnych akcji promocyjnych.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Blue Media S.A. zapewnia możliwość płatności elektronicznych, przelewem oraz Kartami Płatniczymi:
  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

  Moment skutecznego dokonania płatności, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – występuje od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 3. Nieskorzystanie z dostępnych szkoleń on-line, niezgłoszenie gotowości do audytu, nieprzystąpienie do audytu, nieprzyznanie Usługobiorcy Certyfikatu przez Usługodawcę lub odebranie Certyfikatu z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, lub jego pracowników lub współpracowników, w tym w szczególności z powodu braku uzyskania minimalnej ilości punktów przyznawanych w trakcie audytu przez Audytora, nieukończenia szkolenia on-line przez pracowników lub współpracowników Usługobiorcy, nie upoważnia Usługobiorcy do odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy lub oczekiwania jej zwrotu w części lub w całości.
 4. Usługobiorca ma prawo do wydrukowania i wywieszenia Plakatu potwierdzającego udział w Programie niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia Salonu do udziału w Programie i uiszczenia płatności. Plakat dostępny jest dla Usługobiorcy w formie pliku w formacie pdf, do samodzielnego wydrukowania – po zalogowaniu się do platformy szkoleniowej.
 5. Usługobiorca ma prawo do oznaczenia Salonu naklejką „Bezpieczny Punkt” oraz wywieszenia Certyfikatu jedynie w Salonie który został przez Usługobiorcę zgłoszony do uczestnictwa w Programie oraz w zakresie w którym Usługobiorca dokonał płatności, wdrożył wymagania i dobre praktyki Programu oraz uzyskał Certyfikat „Bezpieczny Punkt” w przypadku pozytywnego wyniku audytu w danym Salonie.
 6. Usługobiorca ma prawdo do zgłoszenia w każdym czasie większej liczby obiektów (lokalizacji Salonów) do uczestnictwa w Programie jednocześnie usługobiorca ma prawo do zgłoszenia w każdym czasie większej liczby osób (personelu własnego lub współpracującego) do uczestnictwa w obowiązkowym szkoleniu on-line, w szczególności w przypadku nowych pracowników i współpracowników i/lub zwiększenia skali i ilości pracowników i współpracowników. Zakup certyfikacji dla kolejnych obiektów Usługobiorcy lub szkoleń dla nowych Użytkowników jest możliwy na stronie https://bezpieczny-punkt.pl/.

§5
UCZESTNICTWO W SZKOLENIU ON-LINE I ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO AUDYTU

 1. Po przystąpieniu do programu, Usługobiorca może oznaczyć swój udział w programie poprzez wywieszenie w widocznym miejscu Plakatu udostępnionego za pośrednictwem systemu informatycznego (na platformie szkoleniowej) przez Usługodawcę. Usługobiorca ma prawo również rozpowszechniać informację o swoim udziale w Programie w mediach społecznościowych oraz w innych kanałach informacyjnych.
 2. Usługobiorca przystępując do programu, po uiszczeniu należnych opłat zgodnie 4 Regulaminu, nabywa dostęp do szkolenia on-line z zakresu wymagań i dobrych praktyk Programu.
 3. Usługobiorca podaje dane Pracowników i Współpracowników uprawnionych do odbycia szkolenia on-line o którym mowa w ust. 2 w ramach udziału w Programie, obejmujące Imię i Nazwisko oraz adres e-mail.
 4. Usługobiorca podający dane Pracowników i Współpracowników (Użytkowników) niezbędne do nadania im dostępu do szkolenia on-line poprzez utworzenie konta Użytkowników oraz późniejszego wystawienia imiennych certyfikatów zapewnia, że posiada zgodę na przekazanie Usługodawcy i Audytorowi danych osobowych, o których mowa w ust. 3.
 5. Po odbyciu samodzielnie szkolenia oraz przez swoich Pracowników i Współpracowników, Usługobiorca jest zobowiązany do wdrożenia wymogów oraz dobrych praktyk, o których mowa w §2 ust. 2 Regulaminu oraz samodzielnego sprawdzenia czy są one spełnione poprzez porównanie sposobu organizacji i prowadzenia pracy przez swoich pracowników i współpracowników na zgodność z check-listą wymagań i dobrych praktyk Programu udostępnionej na stronie https://bezpieczny-punkt.pl/.
 6. W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie, wymogów oraz wytycznych o których mowa w 2 ust. 2 Regulaminu w terminie do dnia przeprowadzenia audytu, Usługobiorca uczestniczący w Programie przed odbyciem audytu oraz po audycie – posiadający ważny certyfikat, zostanie niezwłocznie o nich poinformowany w formie mailowej.
 7. Po samodzielnym upewnieniu się przez Usługobiorcę, że spełnia w minimalnym wymaganym zakresie wymagania i dobre praktyki Programu wskazane w check-liście oraz że wszyscy Pracownicy i Współpracownicy przeszli szkolenie on-line oraz uzyskali Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia, Usługobiorca dokonuje zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia audytu w formie mailowej lub poprzez formularz kontaktowy na stronie https://bezpieczny-punkt.pl/. Usługobiorca dokona zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia audytu w terminie nie później niż 180 dni od dnia zawarcia umowy. Warunkiem zgłoszenia przez Usługobiorcę gotowości do przeprowadzenia audytu jest zapewnienie przez Usługobiorcę zgodności funkcjonowania Salonu z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i zaleceniami oraz rekomendacjami, a także wytycznymi Służb Sanitarnych dotyczącymi prowadzonej działalności.
 8. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym za sposób prowadzonej działalności gospodarczej oraz sposób i zakres dostosowania prowadzonej działalności gospodarczej do zestawu wymagań i dobrych praktyk Programu, wskazanych w check-liście.

§6
ZASADY UMAWIANIA I REALIZACJI AUDYTU

 1. Audyt zostanie przeprowadzony w Przedsiębiorstwie Klienta w uzgodnionym terminie, nie później niż 60 dni kalendarzowych od terminu zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia audytu.
 2. Usługodawca lub Audytor skontaktuje się z Usługobiorcą w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia audytu, w celu uzgodnienia terminu jego przeprowadzenia. Audyt może być prowadzony w siedzibie Salonu przez osobę z ramienia firmy Audytora jak również w trybie zdalnym dzięki wykorzystaniu możliwości komunikacji zdalnej audio i video.
 3. W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie, wymogów oraz wytycznych, o których mowa w 2 ust. 2 Regulaminu, w okresie pomiędzy zatwierdzeniem check-listy, a audytem Usługobiorca otrzyma od Usługodawcy i Audytora wytyczne oraz informacje mające na celu dostosowanie przedsiębiorstwa do nowych wymogów do czasu przeprowadzenia audytu.
 4. Przed rozpoczęciem audytu Usługobiorca poinformuje Audytora o każdym dostrzeżonym, rzeczywistym lub potencjalnym, zagrożeniu epidemicznym w Salonie oraz innym zagrożeniu związanym z możliwością przeprowadzeniu audytu w uzgodnionym terminie. Podobnie Audytor przed rozpoczęciem audytu poinformuje Usługobiorcę o każdym dostrzeżonym, rzeczywistym lub potencjalnym, zagrożeniu epidemicznym ze swojej strony związanym z realizacją audytu oraz innych zagrożeniach związanych z planowym przeprowadzeniem audytu (takich jak np.: obowiązujących ograniczeniach w przemieszczaniu się, problemach z komunikacją zdalną audio-video w przypadku planowania audytu on-line itp.).
 5. Strony są zobowiązane do bezwzględnego zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w tym środków ochrony osobistej podczas audytu.
 6. Usługobiorca zapewni przedstawicielom Usługodawcy, w tym w szczególności Audytorom, dostęp do zasobów i miejsc pracy oraz dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia audytu, w formie fizycznego dostępu lub dostępu za pomocą środków komunikacji audio-wizualnej w przypadku realizacji audytu on-line.
 7. Usługobiorca odpowiada za przedstawienie Usługodawcy i Audytorom pełnych, prawdziwych i rzetelnych informacji, a Audytor nie odpowiada za weryfikowanie ich zgodności ze stanem faktycznym. Audyt prowadzony jest metodą próbkowania i bazuje na informacjach i dokumentacji oraz dowodach stosowania wymagań i dobrych praktyk Programu przedstawionych przez Usługobiorcę i jego Pracowników oraz Współpracowników.
 8. Wynik audytu uważa się za pozytywny w przypadku potwierdzenia przez Audytora spełnienia wymogów wynikających z check-listy minimum w 80 %, w tym spełnienia wszystkich wymogów oznaczonych jako obowiązkowe, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej.
 9. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku audytu, to znaczy nie uzyskania przez Usługobiorcę w trakcie audytu oceny Audytora na minimalnym wymaganym poziomie oraz w zakresie wymagań wskazanych w ust.8, Usługobiorca chcący uzyskać certyfikat, może uzgodnić z Audytorem termin ponownego – dodatkowego audytu w danej lokalizacji. Potwierdzenie chęci zakupu audytu dodatkowego Usługobiorca powinien zgłosić na adres mailowy bezpieczny-punkt@newgsgroup.com. Koszt ponownego – dodatkowego audytu w jednej lokalizacji wynosi 249 zł netto.

§7
WAŻNOŚĆ OBOWIĄZYWANIA CERTYFIKATU

 1. Usługobiorcy, który uzyska pozytywny wynik audytu, o którym mowa w ust. 2, Usługodawca wyda Certyfikat „Bezpieczny Punkt” niezwłocznie po przeprowadzeniu odpowiednich procedur kontroli jakości przez Audytora. Certyfikat i naklejki z logo Programu, zostaną przesłane do Usługobiorcy niezwłocznie po wystawieniu Certyfikatu, na adres Salonu Usługobiorcy (lub inny wskazany mailowo przez Usługobiorcę w informacji przesłanej na adres: bezpieczny-punkt@newgsgroup.com).
 2. Certyfikat jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty wydania certyfikatu.
 3. Usługobiorca legitymujący się certyfikatem posiada prawo do oznaczenia swojego przedsiębiorstwa jako „Bezpieczny Punkt”, poprzez naklejenie nalepki oraz wywieszenie Certyfikatu w widocznym miejscu w Przedsiębiorstwie Usługobiorcy.
 4. Usługobiorca odpowiada za ciągłe nadzorowanie poziomu wdrożenia i spełnienia wymagań i dobrych praktyk Programu w Przedsiębiorstwie Usługobiorcy, na poziomie nie gorszym niż na moment audytu przez cały okres ważności certyfikatu, oraz spełniania wszystkich obowiązujących wymagań prawnych i wytycznych sanitarnych.
 5. Audytor ma prawo w każdym czasie do przeprowadzenia dodatkowego audytu w celu weryfikacji czy wymogi oraz dobre praktyki Programu wdrożone w Przedsiębiorstwie Użytkownika są w dalszym ciągu spełniane. W szczególności w przypadku otrzymania zgłoszeń lub informacji o naruszeniach stosowania dobrych praktyk epidemicznych w Przedsiębiorstwie Usługobiorcy.
 6. Usługodawca ma prawo w każdym czasie, w razie stwierdzenia, że wymogi oraz wytyczne o których mowa w2 ust. 2 Regulaminu nie są spełniane, zawiesić lub odebrać ze skutkiem natychmiastowym wydany Certyfikat oraz prawo do używania oznaczenia „Bezpieczny Punkt”. Może to dotyczyć w szczególności potwierdzonych zgłoszeń dotyczących naruszeń jak również otrzymania przez Usługobiorcę zaleceń lub kar nałożonych przez Służby Sanitarne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem wymagań prawnych i zaleceń administracyjnych dotyczących Covid-19.
 7. Użytkownik zostanie powiadomiony o zawieszeniu lub odebraniu Certyfikatu drogą mailową.
 8. W razie zawieszenia lub odebrania Certyfikatu Usługobiorca ma obowiązek zwrócić oryginał Certyfikatu Usługodawcy w ciągu 14 dni od dnia jego zawieszenia lub odebrania, co nie upoważnia Usługobiorcy do odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy lub oczekiwania jej zwrotu w części lub w całości.

§8
CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY I ODNOWIENIE UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od momentu akceptacji niniejszego Regulaminu i dokonania płatności do momentu upływu terminu ważności Certyfikatu lub uzyskania negatywnego wyniku przeprowadzonego audytu lub do upływu 180 dni od daty zakupu w przypadku, gdy Usługobiorca nie zgłosił gotowości do przeprowadzenia audytu.
 2. Usługobiorca, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. W takim przypadku powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji na adres: bezpieczny-punkt@newgsgroup.com. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym punkcie, w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Usługobiorcy.
 3. Usługobiorca, z momentem dokonania zapłaty zgodnie z § 4 Regulaminu oraz z chwilą wejścia przez Usługobiorcę na swoje dedykowane konto szkoleniowe, wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie wykonania usługi przez Usługodawcę.
 4. W przypadku rozwiązania Umowy przez Usługobiorcę, po rozpoczęciu realizacji przez Usługodawcę, w tym również w przypadku rezygnacji ze skorzystania ze szkoleń w pełnym oferowanym zakresie, brak zgłoszenia gotowości do audytu lub odmowę przeprowadzenia audytu, jest on zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy w pełnej wysokości zgodnie z Regulaminem. Wynagrodzenie już wpłacone nie podlega zwrotowi.
 5. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym
  w przypadku, gdy Usługobiorca korzysta z Certyfikatu niezgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej umowie.
 6. W przypadku rozwiązania umowy w trybie opisanym w ustępie poprzedzającym, Usługobiorcy i Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy z tego tytułu.
 7. Usługobiorca może przedłużyć ważność umowy poprzez ponowne zgłoszenie Salonu i dokonanie płatności na kolejny rok i przystąpienie do ponownego audytu, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie oraz na stronie https://bezpieczny-punkt.pl/. Usługodawca będzie informował i przypominał Usługobiorcy o możliwościach kontynuacji i przedłużenia współpracy za pośrednictwem poczty elektronicznej jak również w ramach komunikacji na koncie „Bezpieczny Punkt” użytkowanym przez Usługobiorcę oraz na stronie internetowej https://bezpieczny-punkt.pl/. W przypadku zgłoszenia się przez Usługobiorcę do kolejnego audytu przed upływem ważności dotychczasowego Certyfikatu, umowa ulega przedłużeniu na okres ważności kolejnego Certyfikatu.
 8. Od momentu akceptacji niniejszego Regulaminu, Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji i materiałów związanych z realizacją niniejszej umowy oraz w zakresie innych usług i działalności realizowanych przez Usługodawcę oraz Audytora. W każdym momencie Usługobiorca może wycofać swoją zgodę na przesyłanie mu powyższych informacji poprzez napisanie maila na adres: bezpieczny-punkt@newgsgroup.com.

§9
PRAWA AUTORSKIE ORAZ ZACHOWANIE POUFNOŚCI

 1. Wszelkie prawa autorskie przysługujące Usługodawcy do produktów stworzonych przez Usługodawcę w ramach realizacji Programu, w tym do oprogramowania, materiałów szkoleniowych, raportu z audytu oraz Certyfikatu są zastrzeżone.
 2. Usługodawca udziela licencji nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie do swobodnego posługiwania się Certyfikatem oraz istotnymi treściami raportu z audytu w ramach wynagrodzenia za świadczenie usług przez Usługodawcę.
 3. Wszelkie dokumenty oraz inne materiały, dane i informacje m.in. materiały szkoleniowe, materiały graficzne niezależnie od sposobu ich utrwalenia udostępnione Usługobiorcy w ramach przedmiotu Umowy, stanowią informacje, których ujawnienie może narazić Usługodawcę na szkodę. Nie dotyczy to sposobu korzystania przez Usługobiorcę z materiałów w zakresie i na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie w szczególności wywieszenia Plakatu uczestnictwa Salonu w Programie po dokonaniu płatności i przystąpieniu do Programu, oznaczenia Salonu naklejką i Certyfikatem „Bezpieczny Punkt” po uzyskaniu pozytywnego wyniku audytu w okresie obowiązywania Certyfikatu.
 4. Usługodawca, Audytor i Usługobiorca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, nie przekazywania osobom trzecim oraz nie wykorzystywania dla własnych celów lub w interesie osób trzecich wszelkich informacji pozyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy i w tym w szczególności informacji technicznych, biznesowych, technologicznych, handlowych, finansowych, organizacyjnych oraz innych informacji poufnych dotyczących Stron, które Strony uzyskały w związku z wzajemną współpracą w ramach Programu.

§10
ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY I AUDYTORA

 1. Usługodawca i Audytor odpowiadają za udostępnienie możliwości odbycia szkolenia on-line wraz z imiennymi certyfikatami dla Użytkowników, jak również profesjonalnego przeprowadzenia audytu oraz udostępnienie materiałów marketingowych w postaci Plakatu informacyjnego w wersji elektronicznej, naklejek „Bezpieczny Punkt” dla potrzeb oznaczenia Salonu oraz komunikacji przez Usługobiorcę uczestnictwa w Programie jak i uzyskania Certyfikatu potwierdzającego wdrożenie dobrych praktyk bezpieczeństwa epidemicznego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługobiorca ponosi wyłączną oraz pełną odpowiedzialność za złożone wobec Usługodawcy oświadczenia i zapewnienia odnoszące się do wdrożenia i stosowania wymagań i dobrych praktyk w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w swoim przedsiębiorstwie, a także za faktyczne wypełnienie ww. wymogów i wdrożenie dobrych praktyk oraz ich przestrzeganie przez Usługobiorcę i Użytkowników.
 3. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż Certyfikat potwierdza pozytywną weryfikację prowadzoną metodą próbkowania przez Audytora, spełnienie w minimalnym zakresie 80% wymogów i dobrych praktyk mających na celu ograniczenie ryzyka zakażenia COVID-19 zawartych w check-liście wymagań i dobrych praktyk Programu, aktualnych na dzień przeprowadzenia audytu, jednakże spełnienie ww. wymogów i praktyk i/lub pozytywny wynik audytu nie gwarantują braku zachorowań na COVID-19.
 4. Usługodawca ani Audytor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec Usługobiorcy i Użytkowników oraz osób trzecich za szkodę, utracone korzyści oraz jakiekolwiek roszczenia wynikające z zakażenia COVID-19 w miejscu lub w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej przez Usługobiorcę i Użytkowników oraz jakiekolwiek szkody, utracone korzyści oraz jakiekolwiek roszczenia wynikające z niespełnienia przez Usługobiorcę lub Użytkowników obowiązujących wymagań prawnych, wytycznych sanitarnych oraz dobrych praktyk i rekomendacji mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.
 5. Usługodawca ani Audytor nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, jeżeli niewykonanie obowiązków leżących po stronie Usługodawcy zostało spowodowane przez zdarzenia będące działaniem siły wyższej, której Usługodawca i/lub Audytor nie mógł zapobiec ani przewidzieć. W takim przypadku Usługodawca i/lub Audytor powinien niezwłocznie poinformować Użytkownika o ich wystąpieniu i o przewidywanym terminie wznowienia świadczenia usług.

§11
ZGŁOSZENIA I REKLAMACJE

 1. Wszelkie zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w działaniu systemu oraz reklamacje można kierować na adres mailowy: bezpieczny-punkt@newgsgroup.com.
 2. Zgłoszenia należy składać na bieżąco, nie później niż w ciągu 7 dni od momentu wystąpienia nieprawidłowości.
 3. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko Usługobiorcy, numer kontaktowy, adres email, dane dotyczące zdarzenia, którego dotyczy (w szczególności data i godzina), szczegółowy opis problemu.
 4. Czas rozpatrzenia zgłoszenia:
  1. W przypadku reklamacji nie będzie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia przesłania reklamacji zawierającej dane wskazane w ust. 2 powyżej.
  2. W przypadku nieprawidłowości w działaniu systemu nie będzie dłuższy niż 7 dni.
 5. W przypadku, gdy otrzymane informacje nie będą wystarczające do rozpatrzenia Zgłoszenia, a Usługobiorca będzie zwlekał z ich udzieleniem przez okres dłuższy niż 30 dni, wówczas zgłoszenie uważa się za rozwiązane i zamknięte.
 6. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Usługobiorcy z prawidłowego wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z Regulaminu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przerwy technicznej w bieżącym funkcjonowaniu system, w celu usunięcia awarii lub modernizacji systemu.

§12
POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługobiorca zakładając konto jak i uczestnicy szkoleń, przed odbyciem szkolenia akceptują niniejszy Regulamin. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Usługodawców jak i uczestników szkoleń jest realizacja umowy pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą i uczestnikiem szkolenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w celach związanych z korzystaniem z usług w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminem, oraz w celu zbierania przez Usługodawcę i Audytora ogólnych informacji demograficznych na temat Usługobiorców i Użytkowników korzystających z usług.
 2. Administratorem danych osobowych Usługobiorców i Użytkowników jest New Generation Services Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowa 20 B, 10-417 Olsztyn.
 3. Odbiorcami – korzystającymi z danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę są Audytor, dostawcy systemów informatycznych, usług IT oraz podmioty prowadzące obsługę księgową, na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania i korzystania z danych osobowych.
 4. Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Usługodawca może przetwarzać bez zgody Usługobiorcy i Użytkownika jego dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania Umowy, realizacji usługi, komunikacji związanej z realizacją usługi, odnowieniem Umowy, a w szczególności:
  1. nazwisko i imię Usługobiorcy,
  2. nazwisko i imię Użytkownika,
  3. adres do korespondencji Usługobiorcy,
  4. adresy elektroniczne Usługobiorcy i Użytkowników,
  5. dane dotyczące działalności gospodarczej Usługobiorcy.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usługi.
 7. Usługodawca może bez zgody Usługobiorcy i Użytkowników przetwarzać inne dane niż powyższe, jeżeli są niezbędne ze względu na właściwość usługi lub sposób jej realizacji i rozliczenia. Dane te będą oznaczone jako niezbędne do wykonania umowy.
 8. Po zakończeniu korzystania z usług przez Usługobiorcę i Użytkowników, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, za wyjątkiem tych danych, które są:
  1. niezbędne do rozliczenia i komunikacji z Usługobiorcą oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usług w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie,
  2. niezbędne do celów reklamy, promocji, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców i Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę i Audytora, za zgodą Usługobiorcy i Użytkowników,
  3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Certyfikatu i nieuprawnionego oznaczenia Salonu Usługobiorcy, wg zasad opisanych w niniejszym Regulaminie,
  4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub Umowy.
 9. Na zasadach określonych w RODO Usługobiorcy i Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  1. prawo żądania od administratora dostępu do treści danych osobowych, ich modyfikacji, sprostowania oraz usunięcia,
  2. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych osobowych,
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. przetwarzania danych osobowych,
  5. Usługobiorca i Użytkownik mają także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
 10. Usługobiorca i Użytkownik mogą realizować prawa wskazane w ust. 9 powyżej poprzez pocztę elektroniczną lub tradycyjną na następujący adres:
  1. adres korespondencyjny: New Generation Services Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowa 20 B, 10-417
  2. lub adres e-mail: daneosobowe@newgsgroup.com.

§13
USTALENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym Regulaminie w dowolnym terminie, które będą udostępniane Usługobiorcy drogą mailową oraz w systemie informatycznym.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.